VOOR WIE?

Voor de basisvoorzieningen krijgen cliënten van Opmaat geld uit de WLZ. Deze uitkering is (vaak nét) toereikend voor de primaire levensbehoeften, de begeleiding en de verzorging. Ruimte voor iets extra’s is er niet of nauwelijks. Maar juist die extra’s zijn zo belangrijk voor een prettig leven. Een aangepaste tandem, een schommel in de tuin, geld voor een uitstapje. En dan hebben we het nog niet eens over grotere uitgaven…

Hiervoor is de Stichting Vrienden van Opmaat opgericht. Het doel is eenvoudig:

zorgen voor wat extra geld om van gewoon leven prettig leven te maken. Eén extra (gulle) Vriend maakt vaak al een verschil…

Ten behoeve van de bij ‘sHeerenLoo locatie Opmaat verblijvende cliënten worden wensen vervuld die ten goede komen aan meerdere (groepen) cliënten, volgens onderstaande criteria

 

Criteria voor aanvragen voor bijdrage van de stichting vrienden van Opmaat

Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle of grotere dan wel kleinere groepen van bewoners van Opmaat profijt  hebben. Niet in aanmerking komen:
 1. Voorzieningen die tot het terrein van de WLZ of andere wettelijke regelingen behoren,
 2. Aanvragen van of voor individuele personen,
 3. Aanvragen voor projecten die reeds (ten dele) zijn gerealiseerd,
 4. Aanvragen voor doorlopende bijdragen.
=Voorwaarden projectplan
 • Het plan dient een directe bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestaan van de cliënten;
 • Past het plan in de toekomstontwikkeling van ’s Heeren Loo Opmaat
 • Projecten, waarvan de financiering in de lopende exploitatie van`s Heeren Loo  Opmaat of de woning thuis horen, worden niet gehonoreerd;
 • Het zal om een eenmalige dekking van de kosten moeten gaan, structurele aanvragen worden niet in behandeling genomen;
 • Het plan moet zoveel mogelijk cliënten ten goede komen. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Dankzij deze voorwaarden krijgen donaties een goede bestemming en worden er bijzondere en vooral belangrijke projecten gefinancierd.
Bij een aanvraag moet worden vermeld:
 1. Naam, telefoon en e-mailadres van de penvoerende aanvrager en van de verantwoordelijke persoon voor de uitvoering,
 2. Aantal en categorie van de groep bewoners voor wie de aanvraag geschiedt,
 3. Fiat team- en regiomanager
 4. Beschrijving van het project en motivering van het belang, met vermelding van het geraamde gebruik en de waarborgen voor de exploitatie.
 5. Kostenraming uitgaande van meerdere prijsopgaven
U kunt uw aanvraag sturen aan:
A.Piekstra: secretaris/penningmeester
De aanvraag wordt indien compleet, behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering, tenzij er spoed geboden is. Oriënterend contact over een idee is altijd mogelijk beginnend met een e-mail aan hetzelfde adres.
Het bestuur.
Oktober 2014